Villkor och bestämmelser

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

För CARDIOCARE SCANDINAVIA ApS

Dessa försäljnings- och handelsvillkor gäller för försäljning och leverans av produkter, tjänster och kurser till företagskunder av Cardiocare Scandinavia ApS, med momsregistreringsnummer DK34581800 (nedan kallat ”Cardiocare”). Vi ber dig att läsa dessa villkor noggrant.

Gäller från augusti 2023 – Dessa villkor ersätter alla tidigare tryckta versioner.

Cardiocare är ett 100% danskägt företag. Innan du använder Cardiocare.dk och dess tillhörande tjänster uppmanar vi dig att noggrant läsa igenom följande villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som kommer åt eller använder Cardiocare.dk. Genom att använda webbplatsen accepterar du automatiskt dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Innehåll, produkter, funktioner och tjänster på Cardiocare.dk tillhör uteslutande Cardiocare Scandinavia ApS, Cardiocare Group ApS och våra anslutna partners. Webbplatsen och varumärket är skyddade av upphovsrätt och andra lagar, både i Danmark och internationellt. Användning av logotyper, texter eller bilder från Cardiocare.dk kräver skriftligt förhandstillstånd från Cardiocare. Både ”Cardiocare Scandinavia ApS” och ”Cardiocare Group ApS” är registrerade varumärken.

Länkar till andra webbshoppar och webbplatser

Cardiocare.dk kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Cardiocare.

Vi tar inte ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster, eftersom vi inte har kontroll över dem. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren och sekretesspolicyn för de webbplatser och tjänster från tredje part som du besöker.

Förändringar

Cardiocare förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra eller ersätta dessa villkor.

Kontakt

Om du har några frågor om dessa villkor är du välkommen att kontakta oss på telefon: 8628 4900 eller via e-post: info@cardiocare.dk.

ERBJUDANDEN OCH AVTAL

Cardiocares erbjudande är giltigt i 30 dagar från erbjudandedatumet, om inget annat anges.

Ett avtal anses ingånget när kundens accept kommit Cardiocare tillhanda. Om kunden inte lämnar uttrycklig accept anses avtalet ingånget när Cardiocare bekräftar en mottagen beställning. Kundens eventuella köpvillkor, tryckta på en order eller kommunicerade till Cardiocare på annat sätt, utgör inte en del av avtalsunderlaget.

BETALNING

Betalningsalternativ

Cardiocare accepterar betalning med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, SparXpress finansiering och faktura. Betalningen dras från ditt konto först när varan har skickats.

Alla belopp anges i danska kronor (DKK) och är exklusive moms och leverans om inget annat anges.

Vid betalning med faktura ska beloppet betalas inom 8 dagar från fakturadatum, om inte annat anges.

Försenad betalning

Vid utebliven betalning efter förfallodagen debiteras en avgift på 100 DKK samt en löpande ränta på 2% per månad.

Betalningssäkerhet

Cardiocare använder en godkänd betalningsserver via Quickpay, som garanterar säker kryptering av all din kortinformation med SSL (Secure Socket Layer)-protokoll. Det innebär att varken Cardiocare eller andra kan läsa din känsliga information.

LEVERANS

Leveransvillkor

Priserna är exklusive leveranskostnader om inget annat anges.

Försändelsen sker på Cardiocares risk, eftersom Cardiocare väljer transportmedel och transportör. Leverans sker på köparens bekostnad om inget annat anges.

Den förväntade leveranstiden för artiklar i lager är vanligtvis 2-4 arbetsdagar, förutom under semesterperioder, där leveranstiderna kan vara något längre. Om en leveransförsening förväntas kommer kunden att informeras så snart som möjligt.

CARDIOCARE OCH PERSONUPPGIFTER

Du har kontaktat Cardiocare ApS,

I enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen vill vi informera dig om att vi behandlar personuppgifter elektroniskt, vilket är nödvändigt för att svara på din förfrågan.

Den personuppgiftsansvarige är:

Phillip Maron Petersen

Fabriksvej 11B

8260 Viby J

Telefon: 86284900

E-post: pmp@cardiocare.dk

Syftet med behandlingen är att besvara din förfrågan och utföra den nödvändiga behandlingen i detta avseende. Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 a och b i den allmänna dataskyddsförordningen.

CARDIOCARE förlitar sig också på ditt samtycke som en grund för att behandla dina personuppgifter när det är relevant.

CARDIOCARE lämnar inte ut dina uppgifter till andra om det inte krävs enligt dansk lag.

Personuppgifter om dig kommer att raderas senast 5 år efter att vårt samarbete har upphört.

I enlighet med artiklarna 15, 16, 17, 18 och 20 i den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter, begränsa behandlingen av dem eller invända mot behandlingen av dem. Du har också rätt till dataportabilitet.

Det samtycke som du har lämnat i enlighet med artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen kan återkallas när som helst utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utfördes före återkallandet.

Om du inte vill att CARDIOCARE ska behandla de personuppgifter som krävs för att svara på din förfrågan eller om du vill återkalla ditt samtycke, kan det påverka vårt fortsatta samarbete.

Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du anser att CARDIOCARE:s behandling av dina personuppgifter är felaktig.

Vi hänvisar också till vår dataskyddspolicy för ytterligare information.

Bokning av fastigheter

Cardiocare behåller äganderätten till de sålda varorna tills hela köpeskillingen har betalats till fullo. Köparen har därför inte rätt att vidta åtgärder såsom att sälja, pantsätta, hyra ut, låna ut, ge bort, deponera eller liknande förfoganden över varorna förrän full betalning har erlagts.

Om betalning inte sker i rätt tid eller om köparen på annat sätt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal, har Cardiocare rätt att hos kronofogdemyndigheten återta det försålda godset eller kräva resterande betalning i enlighet med kreditavtalslagen.

ÅNGERRÄTT

Dina rättigheter

När du handlar på www.cardiocare.dk har du rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot varan. Du kan också utöva din ångerrätt genom att vägra att ta emot föremålet. Du kommer naturligtvis att få tillbaka det belopp du betalat. Återbetalningen överförs till det kort du använde för betalning eller till ditt bankkonto när vi har fått tillbaka varan och kontrollerat att den överensstämmer med ångerreglerna. Den enda kostnad du ådrar dig vid uttag är returfraktkostnaderna.

När du returnerar varan ska du bifoga en kopia av din orderbekräftelse, följesedel eller faktura.

RETURPOLICY

Rättigheter

Ångerrätten kan endast utövas om varan returneras i väsentligen samma skick och mängd. Ångerrätten går därför förlorad om du använder varan på ett sätt som väsentligt minskar dess försäljningsvärde.

Vid köp av defibrillatorer och liknande föremål är originalförpackningen alltid en betydande del av föremålets värde. Förpackningen måste därför alltid returneras för att uppfylla villkoren för utövande av ångerrätten. Om du ångrar köpet ska varorna skickas till:

Cardiocare Scandinavia ApS

Fabrikvej 11 B, 1:a våningen

8260 Viby J

GARANTIANSPRÅK

Dina rättigheter

Vid försäljning till företagskunder (B2B) finns ingen ångerrätt, men 1 års garanti gäller om inget annat avtalats.

Garantin omfattar konstruktionsfel, produktionsfel, materialfel och komponentfel. Andra fel kan inte åberopas.

Köparen ansvarar för att genomföra en grundlig undersökning av leveransen vid mottagandet för att säkerställa att varan är felfri och i enlighet med avtalet. Om köparen anser att varan är felaktig vid denna tidpunkt och önskar åberopa felet, måste detta meddelas Cardiocare Scandinavia skriftligen så snart som möjligt.

Om skriftlig reklamation inte sker inom Cardiocare Scandinavias leveransfrister, är köparen förhindrad att göra anspråk gällande fel, ersättning, garantianspråk eller andra rättigheter. För köp på www.cardiocare.dk gäller 2 års garanti i enlighet med köplagen. Vår garanti omfattar material- och produktionsfel. Garantin täcker inte defekter eller skador som orsakats av felaktig användning av produkten eller tjänsten. Det innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, få pengarna tillbaka eller ett prisavdrag, beroende på den specifika situationen. Vissa produkter kan köpas med en utökad fabriksgaranti, t.ex. defibrillatorer.

Garantin omfattar konstruktionsfel, produktionsfel, materialfel och komponentfel. Andra fel kan inte åberopas. Garantin omfattar inte om fel och brister uppstår på grund av transportskador, felaktig montering, installationsfel, överbelastning, skador på produkten, oavsiktlig användning av produkten, bristande underhåll, felaktig användning av produkten, eller liknande förhållanden utanför tillverkarens kontroll.

I tveksamma fall bör du kontakta Cardiocare Scandinavia innan installationen utförs.

Vid försäljning av begagnade produkter lämnas ingen garanti om inte annat avtalats.

SERVICEAVTAL

Dina rättigheter

Kunden kan begära ett serviceavtal direkt på www.cardiocare.dk under rubriken ”Service Agreements”. Efter beställning – vid köp av ett kampanjpaket som inkluderar ett serviceavtal – kommer kunden att få ett serviceavtal via den angivna e-postadressen. Kunden ombeds att returnera det undertecknade serviceavtalet till Cardiocare Scandinavia inom 14 dagar från det datum då serviceavtalet mottogs. Om Cardiocare Scandinavia inte erhåller undertecknat kontrakt inom 14 dagar, och förutsatt att kontraktet har betalats, anses avtalet vara giltigt. Cardiocare Scandinavia kan inte hållas ansvarigt för uteblivet mottagande av undertecknade avtal från kunden. Om serviceavtalet inte betalas i tid och efter 3 påminnelser kommer det att sägas upp utan ytterligare meddelande och på kundens egen risk.

Detta serviceavtal omfattar utskick av reservdelar (elektroder/batteri) till en defibrillator, inklusive frakt- och miljöavgifter. Oavsett om ett serviceavtal ingås eller inte omfattas defibrillatorn alltid av tillverkarens garanti om apparaten hanteras och underhålls på rätt sätt. Serviceavtalet utgör inte en förlängning av tillverkarens garanti. Villkoret för avtalet är att endast originaltillbehör från Cardiocare Scandinavia används. Betalning för serviceavtalet sker i förskott för varje år.

Avtalet förnyas automatiskt om inte båda parter skriftligen säger upp avtalet minst 3 månader före utgångsdatumet. Om avtalet helt eller delvis förhindras eller avsevärt försvåras av omständigheter utanför parternas kontroll, skall deras förpliktelser skjutas upp i den utsträckning som omständigheterna kräver och till dess att omständigheterna har upphört.

 • Cardiocare Scandinavia förbehåller sig rätten att inte meddela eventuella prisökningar från leverantörer och valutafluktuationer. Eventuella prisökningar kommer att justeras årligen den 31 december för nästkommande år.

 • Cardiocare Scandinavia ansvarar inte för ändringar av leveransadress etc. som inte har meddelats Cardiocare och som leder till felaktig leverans. Det är helt och hållet kundens ansvar att ange rätt leveransadress. Om en vara måste skickas på nytt på grund av en felaktigt angiven adress debiteras en administrationsavgift på 299 DKK exklusive moms.

FÖRSÄKRINGSAVTAL

Villkor och bestämmelser

Vi samarbetar med Tryg Forsikring som vår försäkringspartner och hänvisar till deras försäkringsvillkor.

TERMER FÖR KURSER I FÖRSTA HJÄLPEN

Villkor

Ditt företag har rätt till den överenskomna första hjälpen-kursen enligt vad som anges i bekräftelsen. Du har friheten att välja vilka medarbetare som ska gå kursen och det finns inga krav på tidigare erfarenhet. Varje kurs har plats för upp till 16 deltagare. Outnyttjade platser kan inte överföras till följande år.

Faciliteter

Alla första hjälpen-kurser hålls i ditt företags egna lokaler/område, och ditt företag ansvarar för catering om inte annat överenskommits. I priset ingår giltiga intyg om första hjälpen, skriftligt utbildningsmaterial och transportkostnader. Det är ditt ansvar att omgående informera oss om ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer etc.

Avbokning eller ombokning

Senast 30 dagar före kursdatum betalas inga kursavgifter.

Senast 14 dagar före kursdatum betalas 50% av kursavgiften.

Mindre än 14 dagar före kursdatumet betalas hela kursavgiften.

Avgiften motsvarar priset för den reserverade första hjälpen-kursen.

I händelse av sjukdom

Cardiocare förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar i kursinnehållet och rätten att ändra eller flytta kurser. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid sjukdom hos instruktören. I sådana fall kommer ditt företag att informeras om avbokningen, och vi kommer att ordna ett nytt kursdatum om inte en annan instruktör kan gå in som ersättare.

KONKURRENSVILLKOR

Rättigheter

Villkor

Denna Facebook-tävling skapas och administreras av:

Cardiocare Scandinavia ApS

Hädanefter kallad ”tävlingsarrangören”.

Tävlingen är inte skapad eller administrerad av Facebook.

Den information som lämnas kommer endast att användas i samband med denna tävling och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Som deltagare i tävlingen via Facebook kommer du endast att få meddelanden relaterade till tävlingen.

Deltagande

Endast användare med en aktiv Facebook-profil kan delta i tävlingen. Det är gratis att skapa en Facebook-profil, och användarna kan när som helst avsluta sin prenumeration på Facebook.

Det är ett villkor för deltagande att du ”gillar” både tävlingsarrangören och tävlingsinlägget.

Det är inte nödvändigt att dela tävlingsarrangörens inlägg för att delta.

Deltagare som försöker manipulera tävlingen kommer att diskvalificeras.

Du måste vara bosatt i Danmark för att delta.

Bekräftelse av ålder

Genom att delta bekräftar du att du är minst 13 år gammal.

Pris

Vinnarna ansvarar själva för eventuella skatter relaterade till priserna. Priserna kan inte bytas ut mot kontanter eller andra produkter.

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare om det finns misstanke om fusk.

Vinnare

Vinnaren kommer att tillkännages på det angivna datumet på Facebook-inlägget och kommer att publiceras omedelbart därefter. Om vinnaren inte svarar inom 5 dagar kommer priset att delas ut till en ny vinnare i tävlingen.

Kontakt

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsarrangören.

Dubbel chans

I vissa tävlingar är det möjligt att delta på både Facebook och Instagram. Vinnaren utses genom att en vinnare dras bland deltagarna på Facebook och en vinnare dras bland deltagarna på Instagram, och sedan dras de två vinnarna för att fastställa den slutliga vinnaren. Därför kan du öka dina chanser att vinna genom att delta på båda platserna i tävlingar där ”dubbel chans” gäller.

COOKIEPOLICY (COOKIEPOLITIK)

Ja, vi använder cookies

Cardiocare använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och utvecklingen av vår webbplats genom att samla in statistik om trafiken på webbplatsen.

Cookies hjälper oss att få insikt i när våra besökare använder vår webbplats, vad de klickar på och vilken enhet de använder för att besöka webbplatsen. Denna information kan inte användas för att identifiera dig som person. All behandling sker anonymt och vi har ingen möjlighet att koppla data från den enhet du använder för att besöka vår webbplats till annan information om dig. Tjänster som Google, MailChimp, Hotjar och Smartsupp samlar in statistik med hjälp av en cookie på din dator. De placerar en ofarlig cookie på din dator för vår räkning.

Hur man undviker cookies

Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies på din enhet. Som standard kommer den cookie vi placerar på din enhet att förbli där om du inte aktivt tar bort dina cookies på din enhet. I de flesta vanliga webbläsare kan detta göras genom att radera din webbhistorik och/eller webbläsardata. Ytterligare information om hur man avvisar cookies finns på http://minecookies.org/fravalg, som utvecklats av FDIM (Föreningen för danska interaktiva medier).

Vad är en kaka?

En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver.

Syftet är att registrera besöksmönster på en webbplats, och den kan inte överföra virus eller andra skadliga program.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är

Cardiocare Scandinavia ApS,

Fabrikvej 11B,

8260 Viby J,

Phillip Maron Petersen.

POLICY FÖR DATASKYDD

Dataskyddspolicyn gäller för företagen:

 • CARDIOCARE SCANDINAVIA Aps
 • MATRIC Aps
 • EDIZON Aps

Allmän organisation av personuppgifter

Bolagen strävar efter att använda digitala databehandlingssystem och extern hosting av personuppgifter för att säkerställa en säker drift och undvika behovet av intern expertis för att hantera sådana system. Vidare avser bolagen att centralisera lagringen av personuppgifter i specifika centrala system för att förhindra att information sprids över olika system och i både elektroniska och manuella format.

1. Syfte

Dataskyddspolicyn fastställer den godkända säkerhetsnivån för bolagen och utgör grunden för utvecklingen av datasäkerhetsmanualen och tillhörande riktlinjer och förfaranden. De riktlinjer som tagits fram för att stödja målen i policyn för dataskydd säkerställer att alla anställda hanterar datasäkerheten i sitt dagliga arbete och följer bestämmelserna i policyn. Dataskyddspolicyn är särskilt inriktad på skydd av personuppgifter, men den gäller även för finansiella och andra uppgifter. Datasäkerhet är ett centralt värde och en naturlig del av företagens databehandling, särskilt när det gäller personuppgifter.

2. Omfattning

Dataskyddspolicyn gäller för alla personer som är knutna till företaget, inklusive anställda, chefer, volontärer, styrelsen, leverantörer och partners. Alla leverantörer och partners som har fysisk eller logisk tillgång till företagens IT-system, data och personuppgifter måste känna till policyn och förbinda sig att följa den. Policyn omfattar alla tekniska och administrativa aspekter som påverkar driften och användningen av bolagens digitala databehandlingssystem samt manuella arkiv och register.

3. Huvudmål och säkerhetsnivå

Företagen har följande säkerhetsmål:

”Bolagen har en lämplig och tillräcklig teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå för behandling av personuppgifter och andra uppgifter med hjälp av automatiserad databehandling eller manuella dokument.”

En lämplig och tillräcklig nivå av dataskydd uppnås genom tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer:

 • Kontinuerlig konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och robusthet i bolagens system och tjänster för digital bearbetning i förhållande till en riskbedömning för varje system och typ av information.
 • Användning av pseudonymisering och kryptering, där så är relevant, särskilt vid utbyte av uppgifter med personuppgiftsbiträden och externa parter.
 • Förmågan att återställa dataåtkomst och tillgänglighet i händelse av fysiska eller tekniska incidenter.
 • Rutinmässiga förfaranden för testning, bedömning och utvärdering av dataskyddssäkerhet.
 • Skydd av IT-tillgångar, personuppgifter och andra uppgifter under företagens kontroll.

Säkerhetsnivån upprätthålls genom:

 • Kontinuerliga riktlinjer och rutiner som säkerställer att datasäkerhet integreras i bolagens verksamhet och arbete.
 • Säkerställa att externa leverantörer, konsulter och partners följer tillämpliga dataskyddslagar och företagets standarder genom avtals- och leverantörshantering.
 • Analys av konsekvenserna av behandlingen av personuppgifter och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vid införandet av nya IT-system. Ledningen måste se till att policyn för dataskydd efterlevs och upprätthålls.

4. Organisation och ansvar

Alla medarbetare är ansvariga för datasäkerheten och måste följa företagets policy, riktlinjer och förfaranden för dataskydd som beskrivs i dataskyddshandboken. Planering, genomförande och kontroll av datasäkerhet definieras av företagens ledning, som också ansvarar för att implementera och underhålla datasäkerhetssystemet och övervaka säkerhetsincidenter. Ledningen måste definiera ansvarsområden för system, åtkomstkontroll, avtal och incidenthantering och se till att anställda utbildas i dataskydd. Policyn för dataskydd måste ses över och godkännas minst en gång per år eller i situationer som kräver det.

5. Handbok i dataskydd

Policyn för dataskydd utarbetas av ledningen genom riktlinjer och förfaranden i dataskyddshandboken. Detta dokument omfattar följande huvudområden:

a) Riktlinjer för anställdas hantering av säkerhetsfrågor.

 • Konfidentiell hantering av personuppgifter.
 • Regler för inloggning och lösenord.
 • Regler för användning av mobil utrustning och IT-utrustning.
 • Regler för internetanvändning.
 • Regler för e-post, inklusive säker e-post, och privat användning av företagets e-post.
 • Regler för nedladdning av program och spel.

b) Riktlinjer för åtkomstkontroll.

c) Riktlinjer för behandling av data på mobila enheter.

d) Riktlinjer för säker e-postkommunikation med kunder, klienter och myndigheter.

e) Riktlinjer för nätverkshantering, inklusive trådlösa nätverk.

f) Riktlinjer för hantering av säkerhetsincidenter (överträdelser), inklusive rapportering av överträdelser till dataskyddsmyndigheten och de registrerade, samt förfaranden för återställande och korrigering av personuppgifter.

g) Principer och förfaranden för behandling av personuppgifter (se avsnitt 6).

h) Riktlinjer för hantering av IT-leverantörer och personuppgiftsbiträden, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal och säkerhetsnivåer.

6. Principer och förfaranden för behandling av personuppgifter

Ledningen fastställer principer och förfaranden för behandling av personuppgifter, med fokus på efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den danska dataskyddslagen. De dokumenterade förfarandena omfattar:

 • Principer för behandling av personuppgifter.
 • Användning av samtycke som grund för behandling av personuppgifter när så krävs.
 • Förfaranden för utövande av de registrerades rättigheter, inklusive anmälan vid registrering, utövande av rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling samt rätten till dataportabilitet.
 • Upprättande av ett register över behandling av personuppgifter.

7. Riskbedömning och klassificering av data

Riskbedömning

Företagen strävar efter att vara medvetna om eventuella risker och fastställa en lämplig och tillräcklig säkerhetsnivå baserat på en riskbedömning, både elektronisk och fysisk. Ledningen är aktivt involverad i riskbedömningen och ansvarar för att utvärdera hot, konsekvenser och risker i samband med både automatiserad och manuell databehandling. Riskbedömningen granskas årligen av ledningen och revideras vid större förändringar av arbetsuppgifter, leverantörer och databehandlingssystem.

Klassificering av data

För att säkerställa att system och data håller rätt säkerhetsnivå måste de klassificeras. Data- och systemklassificering tar hänsyn till tillgänglighet, integritet (tillförlitlighet) och konfidentialitet.

 • Tillgänglighet: System och data måste vara tillgängliga för behöriga personer vid behov. Hög tillgänglighet är särskilt viktigt för data och IT-system som används i samband med personuppgifter och personaladministration.
 • Integritet och tillförlitlighet: Uppgifterna måste vara korrekta, tillförlitliga, exakta, aktuella och fullständiga. Detta är avgörande för behandling av personuppgifter och personaladministration.
 • Konfidentialitet: Endast behöriga personer har tillgång till personuppgifter, och de måste skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt röjande. Personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och lämnas endast ut med samtycke eller med stöd av lag.

8. Överträdelse av dataskyddspolicyn

Alla anställda i företagen är skyldiga att följa den tillämpliga datasäkerhetspolicyn, inklusive relaterade riktlinjer, förfaranden och bifogade dokument. Alla anställda får en kopia av de viktigaste bestämmelserna om datasäkerhet när de börjar sin anställning.

9. Avvikelser

Om det uppstår situationer där kraven i dataskyddspolicyn undantagsvis inte kan uppfyllas, måste de godkännas av ledningen, dokumenteras och alternativa säkerhetsåtgärder måste vidtas. Alla säkerhetsincidenter registreras.

Förberedelser och ikraftträdande

Ändringar i säkerhetsdokumentationen måste läggas fram och godkännas av ledningen.

Definitioner

 • Konfidentialitet: Endast behöriga personer har rätt att behandla informationen, som endast ska vara tillgänglig för behöriga personer.
 • Integritet: Uppgifterna måste vara korrekta, tillförlitliga, exakta, aktuella och fullständiga. Detta omfattar även säkerhetskopiering och duplicering av system.
 • Tillgänglighet: System och data måste vara tillgängliga för behöriga personer vid behov.
 • Robusthet: Systemens och tjänsternas motståndskraft mot skadliga händelser, inklusive skydd mot fel, kylning, reservkraftsystem, brandsläckning etc.
 • Pseudonymisering: Behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att de inte kan hänföras till en viss registrerad utan ytterligare information.
 • Kryptering: Processen att omvandla data till en oläslig form för tredje part.
 • Kontinuerligt: Kontinuerligt upprätthållande av sekretess, integritet, tillgänglighet och robusthet genom tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Policy för dataskydd: Det övergripande dokument som fastställer krav och mål för dataskydd, följt av mer detaljerade riktlinjer, förfaranden och instruktioner i dataskyddshandboken.
 • Riktlinjer: Konkreta beskrivningar av hur säkerhetspolicyn ska implementeras.
 • Förfaranden och instruktioner: Särskild vägledning för detaljerad implementering av riktlinjerna på avdelningsnivå.
 • Säkerhetsfrågor: Alla frågor som påverkar informationssäkerheten i fråga om konfidentialitet, tillförlitlighet och tillgänglighet.
 • Säkerhetsincidenter: Omfattar alla händelser som påverkar dataskyddssäkerheten, inklusive säkerhetsöverträdelser.

Årlig prisjustering baserad på tillämpligt prisindex

Vi strävar efter att säkerställa transparens och tydlighet i våra handelsvillkor för våra kunder. Som en del av vårt åtagande att upprätthålla rättvisa affärsmetoder och skapa stabilitet förbehåller vi oss rätten att årligen justera priserna för våra produkter eller tjänster i enlighet med gällande prisindex.

Vårt mål med denna årliga prisjustering är att säkerställa att priserna på våra produkter och tjänster förblir rimliga och återspeglar förändringar på marknaden och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Den prisjusteringsprocess som används kommer att ta hänsyn till relevanta faktorer och variabler som påverkar kostnaderna för våra produkter och tjänster.

Vi prioriterar transparens och rättvisa, och våra beslut om prisjusteringar kommer alltid att ta hänsyn till våra kunders intressen. Vi åtar oss att informera våra kunder om eventuella prisjusteringar i god tid, vanligtvis innan justeringen träder i kraft. Detta gör det möjligt för våra kunder att förstå förändringarna och fatta nödvändiga beslut om sitt engagemang med oss.

Vi uppmanar våra kunder att kontakta vår kundtjänst om det finns några frågor eller funderingar kring vår årliga prisjustering. Vårt mål är att upprätthålla en öppen och konstruktiv dialog med våra kunder, så att vi tillsammans kan säkerställa bästa möjliga villkor och lösningar för alla inblandade parter.

Klagomål

Om du som privatperson vill reklamera ditt köp kan du vända dig till info@cardiocare.dk. Om vi inte lyckas hitta en lösning kan du skicka ett klagomål till:

Nævnenes Hus (överklagandenämnderna) Toldboden 2 8800 Viborg naevneneshus.dk

Om du är bosatt i ett annat EU-land än Danmark kan du lämna in ett klagomål till EU-kommissionens onlineportal för klagomål här – http://ec.europa.eu/odr

Vi tackar dig för ditt fortsatta samarbete och förtroende för våra produkter och tjänster.